کمیسیون‌ها در کارکردهای شان به چه پیمانه قانون انتخابات را نقض کرده‌اند؟

اعلام لغو انتخابات کابل از سوی کمیسیون شکایت های انتخاباتی، عقب گرد از این تصمیم، واکنش ها ….