یادداشت فنی؛ گرگهای سرگردان رومولوس 

نگاهی به این نام‌ها اندازید، مهدی بن عطیه، میرالم پیانیچ ، راجا ناینگلان، انتونی رودیگر، محمد صلاح، آلیسون بکر و …اگر فکر می‌کنید این لیست منتخب بازیکنان سری آ در فصول اخیر است در اشتباه هستید.