دو تعویض اجباری برای بازی پر برخورد استقلال و پدیده

دومین تعویض دیدار استقلال و پدیده هم اجباری و به دلیل مصدومیت بود.